Xem thêm

VBI tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020

10:25 07/05/2020

Ngày 29/4 tại Hà Nội, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VBI) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

TÀI LIỆU ĐHĐCĐ VBI NĂM 2020

10:48 22/04/2020

[DỰ THẢO] Bộ tài liệu ĐHĐCĐ VBI 2020

Thư mời ĐHĐCĐ 2019

10:01 25/04/2019

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2019

TÀI LIỆU ĐHĐCĐ 2019

09:48 25/04/2019

Download tài liệu ĐHĐCĐ 2019
Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2019

10:06 29/04/2020

VBI kính gửi Quý đối tác Báo cáo tài chính 2019

Báo cáo tài chính 2018

06:05 18/06/2019

Báo cáo tài chính 2018

Báo cáo tài chính 2017

04:48 18/06/2019

Báo cáo tài chính 2017

VBI brochure 2018

10:14 10/01/2019

VBI brochure 2018
Hotline: 19001566