Bồi thường bảo hiểm VBICare

Image

Lưu ý:

- Trường hợp không nhận được hồ sơ bổ sung thì sau 15 ngày kể từ ngày gửi thông báo bổ sung, VBI gửi thông báo nhắc bổ sung hồ sơ lần 1

- Nếu khách hàng không bổ sung hồ sơ thì sau 15 ngày kể từ ngày gửi thông báo nhắc bổ sung hồ sơ lần 1, VBI gửi thông báo nhắc bổ sung hồ sơ lần 2, trong 05 ngày kể từ ngày gửi thông báo nhắc bổ sung hồ sơ lần 2 nếu khách hàng không bổ sung VBI sẽ xử lý hồ sơ theo chứng từ thực tế

- Trong vòng 30 ngày kể từ ngày khách hàng khai báo sự kiện bảo hiểm qua App My VBI, nếu khách hàng không chuyển hồ sơ gốc thì VBI sẽ thông báo đóng hồ sơ.

- Khách hàng bổ sung hồ sơ đầy đủ theo hướng dẫn trước khi chuyển hồ sơ về VBI để giải quyết. Trong trường hợp hồ sơ không đầy đủ VBI căn cứ theo chứng từ thực tế để giải quyết;

Image

Theo dõi tiến trình bồi thường qua website hoặc qua ứng dụng mobile MyVBI

Khai báo hồ sơ bồi thường sức khỏe

Tiếp tục
img-loading

Đang gửi...

Bạn đã khai báo bồi thường sức khỏe thành công!

Tải bản ứng dụng trên điện thoại để hoàn thành hồ sơ và theo dõi bồi thường

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Hotline: 19001566