Tuyển dụng

VBI tuyển dụng chuyên viên thúc đẩy phát triển Bancassurance

VBI tuyển dụng chuyên viên thúc đẩy phát triển Bancassurance

01/02/2018

Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI) là Công ty con 100% vốn của VietinBank, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ có mạng lưới hoạt động rộng khắp các tỉnh và thành phố trong cả nước. Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội và 26 Công ty thành viên trên toàn quốc. Định hướng củ...
VBI tuyển dụng Chuyên viên Dịch vụ khách hàng

VBI tuyển dụng Chuyên viên Dịch vụ khách hàng

29/01/2018

Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI) là Công ty con 100% vốn của VietinBank, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ có mạng lưới hoạt động rộng khắp các tỉnh và thành phố trong cả nước. Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội và 23 Chi nhánh trên toàn quốc. Định hướng của Bảo hiể...
VBI tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh và cán bộ kinh doanh tại Đà Nẵng

VBI tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh và cán bộ kinh doanh tại Đà Nẵng

23/01/2018

Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI) là Công ty con 100% vốn của VietinBank, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ có mạng lưới hoạt động rộng khắp các tỉnh và thành phố trong cả nước. Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội và 23 Chi nhánh trên toàn quốc. Định hướng của Bảo hiể...
VBI tuyển dụng nhân viên hỗ trợ phòng bồi thường con người tại Trụ sở chính và Thành phố Hồ Chí Minh

VBI tuyển dụng nhân viên hỗ trợ phòng bồi thường con người tại Trụ sở chính và Thành phố Hồ Chí Minh

23/01/2018

Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI) là Công ty con 100% vốn của VietinBank, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ có mạng lưới hoạt động rộng khắp các tỉnh và thành phố trong cả nước. Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội và 23 Chi nhánh trên toàn quốc. Định hướng của Bảo hiể...
VBI tuyển dụng nhân viên kế toán chuyên quản và nhân viên kế toán Trụ sở chính

VBI tuyển dụng nhân viên kế toán chuyên quản và nhân viên kế toán Trụ sở chính

27/12/2017

Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI) là Công ty con 100% vốn của VietinBank, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ có mạng lưới hoạt động rộng khắp các tỉnh và thành phố trong cả nước. Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội và 23 Chi nhánh trên toàn quốc. Định hướng của Bảo hiể...
VBI tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh và cán bộ kinh doanh tại VBI Đông Bắc

VBI tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh và cán bộ kinh doanh tại VBI Đông Bắc

26/12/2017

Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI) là Công ty con 100% vốn của VietinBank, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ có mạng lưới hoạt động rộng khắp các tỉnh và thành phố trong cả nước. Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội và 23 Chi nhánh trên toàn quốc. Định hướng của Bảo hiể...
VBI TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN BANCASSURANCE

VBI TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN BANCASSURANCE

26/12/2017

Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI) là Công ty con 100% vốn của VietinBank, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ có mạng lưới hoạt động rộng khắp các tỉnh và thành phố trong cả nước. Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội và 23 chi nhánh và hơn 60 phòng bảo hiểm khu vực trên ...
VBI tuyển dụng Nhân viên Ban Phát triển kinh doanh

VBI tuyển dụng Nhân viên Ban Phát triển kinh doanh

26/12/2017

Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI) là Công ty con 100% vốn của VietinBank, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ có mạng lưới hoạt động rộng khắp các tỉnh và thành phố trong cả nước. Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội và 23 chi nhánh và hơn 60 phòng bảo hiểm khu vực trên ...
VBI tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh và cán bộ kinh doanh tại Hải Phòng

VBI tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh và cán bộ kinh doanh tại Hải Phòng

26/12/2017

Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI) là Công ty con 100% vốn của VietinBank, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ có mạng lưới hoạt động rộng khắp các tỉnh và thành phố trong cả nước. Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội và 23 Chi nhánh trên toàn quốc. Định hướng của Bảo hiể...
VBI TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN HỖ TRỢ BAN KHÁCH HÀNG

VBI TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN HỖ TRỢ BAN KHÁCH HÀNG

25/10/2017

Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI) là Công ty con 100% vốn của VietinBank, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ có mạng lưới hoạt động rộng khắp các tỉnh và thành phố trong cả nước. Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội và 23 chi nhánh và hơn 60 phòng bảo hiểm khu vực trên ...
VBI tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh và cán bộ kinh doanh trên toàn quốc

VBI tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh và cán bộ kinh doanh trên toàn quốc

29/09/2017

Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI) là Công ty con 100% vốn của VietinBank, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ có mạng lưới hoạt động rộng khắp các tỉnh và thành phố trong cả nước. Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội và 23 Chi nhánh trên toàn quốc. Định hướng của Bảo hiể...
VBI tuyển dụng 02 nhân viên IT Phát triển ứng dụng và vận hành, quản lý phầm mềm

VBI tuyển dụng 02 nhân viên IT Phát triển ứng dụng và vận hành, quản lý phầm mềm

05/09/2017

Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI) là Công ty con 100% vốn của VietinBank, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ có mạng lưới hoạt động rộng khắp các tỉnh và thành phố trong cả nước. Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội và 15 Chi nhánh trên toàn quốc. Định hướng của Bảo hiể...
VBI tuyển dụng chuyên viên marketing truyền thông và Chăm sóc khách hàng tại Trụ sở chính

VBI tuyển dụng chuyên viên marketing truyền thông và Chăm sóc khách hàng tại Trụ sở chính

21/08/2017

Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI) là Công ty con 100% vốn của VietinBank, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ có mạng lưới hoạt động rộng khắp các tỉnh và thành phố trong cả nước. Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội và 15 Chi nhánh trên toàn quốc. Định hướng của Bảo hiể...
VBI tuyển dụng nhân viên bồi thường Tài sản Kỹ thuật tại Trụ sở chính

VBI tuyển dụng nhân viên bồi thường Tài sản Kỹ thuật tại Trụ sở chính

15/08/2017

Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI) là Công ty con 100% vốn của VietinBank, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ có mạng lưới hoạt động rộng khắp các tỉnh và thành phố trong cả nước. Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội và 15 Chi nhánh tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, H...
VBI tuyển dụng Phó Giám đốc Ban Phát triển kinh doanh - Trụ Sở Chính

VBI tuyển dụng Phó Giám đốc Ban Phát triển kinh doanh - Trụ Sở Chính

15/08/2017

Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI) là Công ty con 100% vốn của VietinBank, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ có mạng lưới hoạt động rộng khắp các tỉnh và thành phố trong cả nước. Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội và 15 Chi nhánh trên toàn quốc. Định hướng của Bảo hiể...
VBI tuyển dụng cán bộ Ban khách hàng tại Trụ sở chính

VBI tuyển dụng cán bộ Ban khách hàng tại Trụ sở chính

23/06/2017

Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI) là Công ty con 100% vốn của VietinBank, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ có mạng lưới hoạt động rộng khắp các tỉnh và thành phố trong cả nước. Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội và 15 Chi nhánh tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, H...
VBI tuyển dụng nhân viên marketing truyền thông và Chăm sóc khách hàng tại Trụ sở chính

VBI tuyển dụng nhân viên marketing truyền thông và Chăm sóc khách hàng tại Trụ sở chính

19/06/2017

Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI) là Công ty con 100% vốn của VietinBank, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ có mạng lưới hoạt động rộng khắp các tỉnh và thành phố trong cả nước. Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội và 15 Chi nhánh trên toàn quốc. Định hướng của Bảo hiể...
VBI tuyển dụng 03 cán bộ bồi thường tại Trụ sở chính

VBI tuyển dụng 03 cán bộ bồi thường tại Trụ sở chính

29/05/2017

Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI) là Công ty con 100% vốn của VietinBank, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ có mạng lưới hoạt động rộng khắp các tỉnh và thành phố trong cả nước. Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội và 15 Chi nhánh trên toàn quốc. Định hướng của Bảo hiể...
VBI tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh và cán bộ kinh doanh tại Hà Nội

VBI tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh và cán bộ kinh doanh tại Hà Nội

17/05/2017

Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI) là Công ty con 100% vốn của VietinBank, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ có mạng lưới hoạt động rộng khắp các tỉnh và thành phố trong cả nước. Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội và 15 Chi nhánh trên toàn quốc. Định hướng của Bảo hiể...