Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 - Bước chân đầu tiền cho chặng đường xa

Chiều ngày 26/4/2018, tại Trụ sở chính Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Bảo hiểm VietinBank) đã long trọng tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

Đến dự Đại hội có sự tham dự của các cổ đông lớn gồm cổ đông đại diện vốn VietinBank, Bà Nguyễn Hồng Vân – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Lê Tuấn Dũng - Ủy viên Hội đồng Quản trị và bà Trần Thị Hương Thủy - Ủy viên Hội đồng Quản trị. Bà Trần Thị Bảo Ngọc, Giám đốc khối dịch vụ Ngân hàng đầu tư, Cổ đông đại diện vốn Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng cùng các cổ đông khác là cán bộ của Bảo hiểm VietinBank.

(ảnh: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018)

Sau gần 3 giờ làm việc khẩn trương & sôi nổi, Đại hội đã hoàn tất toàn bộ các chương trình đã đề ra với các nội dung chính như sau:
Đại hội đã được nghe các báo cáo do Ban Điều Hành, Ban Kiểm Soát của Công ty trình bày như sau:

 • Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018
 • Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và trọng tâm hoạt động năm 2018
 • Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017, trọng tâm hoạt động năm 2018 và Báo cáo thẩm định BCTC của Ban Kiểm soát
 • Báo cáo kết quả chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018


Các cổ đông Công ty đã biểu quyết thông qua kết quả kinh doanh năm 2017 & kế hoạch kinh doanh năm 2018 như sau:
Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2017:
Các chỉ tiêu chính: (đơn vị: Triệu đồng)

STT Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2016 Tăng/giảm %HTKH
1 Tổng tài sản 1.697.617 1.470.231 15,47%  
2 Vốn chủ sở hữu 613.733 600.390 2,22%  
3 Doanh thu phí bảo hiểm 1.009.559 780.979 29,27%  91,78%
  - Phí bảo hiểm gốc 889.912 691.936 28,61%  
  - Phí nhận tái bảo hiểm 119.647 89.043 34,37%  
4 Tỷ lệ bồi thường 43,47% 42,24% 1,23%  
5 Tỷ lệ chi phí kết hợp 98,79% 98,71%  0,08%  
6 Doanh thu hoạt động đầu tư 103.142 85.551  20,56%  103%
7 Lợi nhuận trước thuế 84.527 75.177  12,44%  100,63%
8 Lợi nhuận sau thuế 67.456 60.126  12,19%  

 Về doanh thu: năm 2017, tổng doanh thu phí bảo hiểm của VBI đạt khoảng 1.010 tỷ hoàn thành 91,78% kế hoạch đề ra, tốc độ tăng trưởng doanh thu là 29,27%.
Về lợi nhuận trước thuế: lợi nhuận trước thuế VBI đạt khoảng 84,5 tỷ đồng hoàn thành 100,63% kế hoạch.
Các kết quả hoạt động khác

 • Mở rộng mạng lưới, đẩy mạnh kinh doanh: mạng lưới của VBI tiếp tục được mở rộng, tính đến 31/12/2017, VBI đã có 19 công ty thành viên và 5 phòng giao dịch trực thuộc trụ sở chính.
 • Ra đời Tổng đài chăm sóc khách hàng 19001566;
 • Ra đời ứng dụng My VBI phục vụ công tác bồi thường giám định và bán hàng;
 • Thuê tư vấn xây dựng khung quản trị rủi ro toàn Công ty, xây dựng chiến lược phát triển CNTT 5 năm giai đoạn 2018-2022;
 • Đạt danh hiệu công ty bảo hiểm có dịch vụ khách hàng tốt nhất do tạp chí uy tín hàng đầu Global Banking and Finance bình chọn.


Định hướng, giải pháp kinh doanh 2018:
Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2018

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch 2018
1 Doanh thu bảo hiểm
Trong đó:
-Bảo hiểm gốc
- Tái bảo hiểm
Tỷ đồng 1.450

1.300
150
2 Tỷ lệ bồi thường mục tiêu % 45%
3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 100
4 Phát hành tăng vốn điều lệ % 25
 • Mở rộng thị phần bằng cách lấy khách hàng làm trọng tâm và mở rộng các kênh bán hàng
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ bồi thường và chăm sóc khách hàng; hướng đến việc cam kết thời gian giải quyết bồi thường thường xuyên từ 3-5 ngày: Thuận tiện – Dễ dàng – Tốc độ - Công nghệ.
 • Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, đây là lợi thế cạnh tranh của công ty trong thời gian tới
 • Đẩy mạnh truyền thông và nhân diện thương hiệu VBI
 • Xây dựng và chuẩn hóa hệ thổng quản trị rủi ro
 • Thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

(ảnh: Bà Nguyễn Hồng Vân – Chủ tịch Hội đồng Quản trị báo cáo hoạt động)

Sau Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần này, VBI cũng sẽ có những chiến lược vươn xa vươn rộng hơn nữa trong thị trường Bảo hiểm Việt Nam.

VBI

Tin liên quan

Hotline: 19001566