Tài sản

  • Số phí tối thiểu: Chỉ với 0,05% số phí cơ bản
  • Quyền lợi tối đa: 100% giá trị nhà khi xảy ra tổn thất

Bạn chuẩn bị gì cho sếp nhỉ? Không còn rủi ro, tài chính đảm bảo.

  • Rủi ro cháy và thiên tai bất ngờ
  • Tổn thất lớn và không lường trước được

Khi gặp phải vấn đề về rủi ro cho tài sản doanh nghiệp hoặc cá nhân bạn sẽ gặp phải các hệ lụy:

  • Chi phí khắc phục thiệt hại lớn cần thu xếp gấp
  • Kế hoạch tài chính của công ty/gia đình bị đảo lộn

Bảo hiểm tài sản, chuyển giao rủi ro thông minh nhất! Chuyển quỹ đề phòng rủi ro thành chi phí giá thành sản phẩm, có thể quản lý được.

Tài sản (Công trình kiến trúc, máy móc thiết bị, hàng hóa) của tổ chức và cá nhân trên lãnh thổ Việt nam.

Phạm vi bảo hiểm:

Bồi thường cho các tổn thất tài chính từ các rủi ro bất ngờ, không lường trước được đối với tài sản thuộc sở hữu, có thể bao gồm cả việc mất thu nhập đáng ra được nhận nếu như không có tổn thất xảy ra.

Ưu điểm:

Bảo hiểm toàn diện: Cả chi phí khôi phục tài sản lẫn nguồn vốn để tiếp tục khôi phục sxkd

Phê duyệt bảo hiểm nhanh chóng, sẵn sàng phục vụ 24/24h

Thủ tục bồi thường: Kịp thời, đầy đủ và chính xác; hỗ trợ tạm ứng bồi thường trước

Bạn chuẩn bị gì cho sếp nhỉ? Không còn rủi ro, tài chính đảm bảo.

  • Rủi ro cháy và thiên tai bất ngờ
  • Tổn thất lớn và không lường trước được

Khi gặp phải vấn đề về rủi ro cho tài sản doanh nghiệp hoặc cá nhân bạn sẽ gặp phải các hệ lụy:

  • Chi phí khắc phục thiệt hại lớn cần thu xếp gấp
  • Kế hoạch tài chính của công ty/gia đình bị đảo lộn

Bảo hiểm tài sản, chuyển giao rủi ro thông minh nhất! Chuyển quỹ đề phòng rủi ro thành chi phí giá thành sản phẩm, có thể quản lý được.

Tài sản (Công trình kiến trúc, máy móc thiết bị, hàng hóa) của tổ chức và cá nhân trên lãnh thổ Việt nam.

Phạm vi bảo hiểm:

Bồi thường cho các tổn thất tài chính từ các rủi ro bất ngờ, không lường trước được đối với tài sản thuộc sở hữu, có thể bao gồm cả việc mất thu nhập đáng ra được nhận nếu như không có tổn thất xảy ra.

Ưu điểm:

Bảo hiểm toàn diện: Cả chi phí khôi phục tài sản lẫn nguồn vốn để tiếp tục khôi phục sxkd

Phê duyệt bảo hiểm nhanh chóng, sẵn sàng phục vụ 24/24h

Thủ tục bồi thường: Kịp thời, đầy đủ và chính xác; hỗ trợ tạm ứng bồi thường trước

YÊU CẦU TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

Hotline: 19001566