Bảo hiểm Doanh nghiệp Bảo hiểm tài sản

Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản

Mô tả sản phẩm
Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản là hình thức bảo hiểm mọi rủi ro ngoài những rủi ro bị loại trừ được nêu rõ trong Quy tắc bảo hiểm.
 
Đối tượng bảo hiểm
  • Nhà cửa, công trình kiến trúc
  • Các trang thiết bị, máy móc thiết bị
  • Hàng hoá, vật tư
Phạm vi bảo hiểm
Bảo hiểm cho thiệt hại vật chất bất ngờ không lường trước được xảy ra đối với đối tượng bảo hiểm do những rủi ro không bị loại trừ trong đơn bảo hiểm mọi rủi ro tài sản.
 
Đối tượng khách hàng
Các chủ sở hữu tài sản hoặc sử dụng tài sản như: chủ xí nghiệp, chủ nhà máy, chủ kho hàng,…
 
Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm
  • Danh mục tài sản tham gia bảo hiểm.