QUY TẮC BẢO HIỂM

Giấy chứng nhận bảo hiểm (GCNBH) này là bản gốc có đầy đủ giá trị pháp lý theo quy định tại Luật Giao dịch điện tử, Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về Thương mại điện tử; Nghị định 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thi hành.

Chữ ký số của VBI đã được chứng thực theo Hợp đồng cung cấp dịch vụ sử dụng chứng thư số 171110-01/VNPTVNP – KHDN – DN/HĐCA giữa Ban khách hàng tổ chức doanh nghiệp - Chi nhánh Tổng công ty dịch vụ viễn thông và Bảo hiểm VietinBank ngày 10/11/2017, và theo Nghị định của Chính Phủ số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Tra cứu giấy chứng nhận bảo hiểm/ hóa đơn điện tử

Để tra cứu GCNBH/ Hóa đơn điện tử, Quý khách vui lòng truy cập https://tracuu.evbi.vn/.

Quy tắc bảo hiểm

c
Hotline: 19001566