Read more

09:15 15/09/2020

VBI xin thông báo các tin tức, tài liệu về đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

09:25 07/05/2020

09:01 25/04/2019

Read more

09:06 29/04/2020

VBI annual report 2018

05:05 19/06/2019

VBI annual report 2018

VBI annual report 2017

03:48 19/06/2019

VBI annual report 2017

VBI brochure 2018

10:14 10/01/2019

VBI brochure 2018
Hotline: 19001566