Tin tức Thông cáo báo chí

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM VIETINBANK

20/11/2017


Tham khảo tài liệu họp Đại hội Đồng Cổ đông Lần thứ Nhất VBI:
 • Giấy Đăng ký, xác nhận tham dự họp Đại hội Đồng Cổ đông VBI
 • Chương trình Đại hội
 • Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội Đồng Cổ đông VBI
 • Quy chế tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông VBI
 • Quy chế bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
 • Báo cáo quá trình chuyển đổi mô hình
 • Dự thảo điều lệ
 • Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng Quản trị
 • Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Kiểm soát
 • Báo cáo khách hàng SXKD 03 năm 2018-2020
 • Đơn ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
 • Đơn đề cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
 • Mẫu SYLL ứng cử viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
 • Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017
 • Tờ trình phương án tăng vốn
 • Tờ trình số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát