Bảo hiểm Doanh nghiệp Bảo hiểm trách nhiệm

Bảo hiểm trách nhiệm kiến trúc sư và kỹ sư tư vấn

Bảo hiểm trách nhiệm kiến trúc sư và kỹ sư tư vấn

Bảo hiểm cho trách nhiệm pháp lý của người được bảo hiểm phải bồi thường đối với những thiệt hại bất ngờ về người và tài sản của bên thứ ba trong quá trình thực hiện chức năng nghề nghiệp chuyên môn với tư cách là kiến trúc sư, kỹ sư, nhà thiết kế, tư vấn kỹ thuật, giám sát thi công.
Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

Trách nhiệm sản phẩm được bảo hiểm thông thường phát sinh khi sản phẩm không an toàn, nguy hiểm hoặc có khiếm khuyết và người sử dụng sản phẩm bị thương tật thân thể hoặc bị thiệt hại tài sản là hậu quả của việc mua, sử dụng, tiêu dùng sản phẩm không an toàn, nguy hiểm hoặc có khiếm khuyết đó.
Bảo hiểm trách nhiệm công cộng

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng

Bồi thường cho những thương tật về người và tổn thất hay thiệt hại về tài sản là hậu quả của những rủi ro có liên quan đến hoạt động kinh doanh của người được bảo hiểm gây ra cho người thứ ba.