Bảo hiểm Doanh nghiệp Bảo hiểm trách nhiệm

Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

Mô tả sản phẩm
Trách nhiệm sản phẩm được bảo hiểm thông thường phát sinh khi sản phẩm không an toàn, nguy hiểm hoặc có khiếm khuyết và người sử dụng sản phẩm bị thương tật thân thể hoặc bị thiệt hại tài sản là hậu quả của việc mua, sử dụng, tiêu dùng sản phẩm không an toàn, nguy hiểm hoặc có khiếm khuyết đó.
 
Phạm vi bảo hiểm

Tất cả các khoản tiền mà người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường đối với:
  • Những thiệt hại bất ngờ về người (thương tật hoặc ốm đau).
  • Những tổn thất hay thiệt hại bất ngờ về tài sản gây nên bởi hàng hoá do người được bảo hiểm bán, cung cấp, sửa chữa, thay thế, xử lý hay phục vụ có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh do người được bảo hiểm thực hiện và phát sinh trong thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi lãnh thổ quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.
Tất cả các khoản phí tổn và chi phí kiện tụng
  • Bồi hoàn cho bên nguyên đơn chống lại người được bảo hiểm.
  • Đã phát sinh với sự đồng ý bằng văn bản của VBI.
Đối tượng khách hàng
Các nhà  sản xuất, nhà phân phối, những người bán lẻ trong các kênh phân phối.
 
Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm
Giấy yêu cầu bảo hiểm (xem tại đây).