Bảo hiểm Doanh nghiệp Bảo hiểm trách nhiệm

Bảo hiểm trách nhiệm kiến trúc sư và kỹ sư tư vấn

Mô tả sản phẩm
Bảo hiểm cho trách nhiệm pháp lý của người được bảo hiểm phải bồi thường đối với những thiệt hại bất ngờ về người và tài sản của bên thứ ba trong quá trình thực hiện chức năng nghề nghiệp chuyên môn với tư cách là kiến trúc sư, kỹ sư, nhà thiết kế, tư vấn kỹ thuật hoặc giám sát thi công.
 
Phạm vi bảo hiểm Bồi thường cho bất kỳ khiếu nại nào của Bên thứ ba với đầy đủ các điều kiện sau:
  • Là yêu cầu bồi thường thiệt hại, bao gồm các chi phí của Người được bảo hiểm với sự chấp thuận của VBI.
  • Đối với thương tật thân thể, thiệt hại vật chất hoặc thiệt hại về xây dựng phát sinh từ một hành động bất cẩn, lỗi bất cẩn, hoặc quên sót do bất cẩn mà Người được bảo hiểm đã thực hiện hoặc được cho là đã thực hiện trong thời hạn bảo hiểm hoặc trong thời hạn theo sau ngày hồi tố được định nghĩa trong phụ lục bảo hiểm.
  • Xảy ra trong quá trình thực hiện dịch vụ nghề nghiệp thông thường của Người được bảo hiểm với vai trò là Kiến trúc sư; Kỹ sư tư vấn; Nhà thiết kế; Tư vấn kỹ thuật; Giám sát công trình xây dựng.
Đối tượng khách hàng
Kiến trúc sư; Kỹ sư tư vấn; Nhà thiết kế; Tư vấn kỹ thuật; Giám sát công trình xây dựng.
 
Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm