Bảo hiểm Doanh nghiệp Bảo hiểm tàu thuyền

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu chạy tuyến quốc tế (P&I)

Đối tượng tham gia bảo hiểm Các chủ sở hữu tàu biển thuộc cấp tàu của Đăng kiểm Việt Nam hay các cấp tương đương của cơ quan đăng kiểm nước ngoài còn hiệu lực và không thay đổi trong thời gian tham gia bảo hiểm, tham gia hoạt động tuyến hàng hải quốc tế.
Phạm vi bảo hiểm
Người tham gia bảo hiểm sẽ được bồi thường cho các tổn thất, hư hại và/hoặc chi phí cho các rủi ro được bảo hiểm sau đây:
 • Thương tật, bệnh hoạn, chết của thuyền viên, hành khách, người trên tàu không phải là thuyền viên.
 • Chi phí hồi hương và thay thế thuyền viên.
 • Lương và bồi thường cho thuyền viên thất nghiệp khi xảy ra tai nạn và hoặc đắm tàu.
 • Chi phí thay đổi tuyến đường.
 • Trách nhiệm về người bỏ trốn, tỵ nạn và nạn nhân cứu được trên biển.
 • Cứu sinh mạng con người thuộc hay từ tàu được bảo hiểm, khi không thể đòi người thứ ba.
 • Tổn thất và thiệt hại đồ đạc của thuyền viên và những người khác.
 • Đâm va với tàu khác.
 • Tổn thất hay thiệt hại về phương diện tài sản.
 • Trách nhiệm/tổn hại/chi phí khi xảy ra ô nhiễm dầu.
 • Trách nhiệm theo các hợp đồng lai dắt.
 • Trách nhiệm phát sinh từ các hợp đồng và điều khoản bồi thường.
 • Trách nhiệm đối với xác tàu.
 • Chi phí cách ly kiểm dịch.
 • Hàng hoá.
 • Những đóng góp tổn thất chung không thu được.
 • Phần đóng góp tổn thất chung của tàu.
 • Tài sản trên tàu được bảo hiểm.
 • Chi phí cứu hộ.
 • Tiền phạt, tịch thu tàu.
 • Chi phí tố tụng và đề phòng tổn thất.
Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm