Bảo hiểm Doanh nghiệp Bảo hiểm trách nhiệm

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng

Mô tả sản phẩm
Bồi thường cho những thương tật về người và tổn thất hay thiệt hại về tài sản là hậu quả của những rủi ro có liên quan đến hoạt động kinh doanh của người được bảo hiểm gây ra cho người thứ ba.
Phạm vi bảo hiểm
VBI bồi thường cho người được bảo hiểm:
  • Tất cả các khoản tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường đối với:
+       Những tổn thất và/ hoặc thiệt hại bất ngờ về người (chết, thương tật hoặc ốm đau).
+       Những tổn thất và/ hoặc thiệt hại bất ngờ về tài sản.
  • Tất cả các khoản phí tổn và chi phí kiện tụng:
+       Bồi hoàn cho bên nguyên đơn chống lại Người được bảo hiểm.
+       Đã phát sinh với sự đồng ý bằng văn bản của VBI.
Đối tượng khách hàng Nhà sản xuất, cung ứng sản phẩm.
Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm Giấy yêu cầu bảo hiểm (xem tại đây).