Bảo hiểm Doanh nghiệp Bảo hiểm tàu thuyền

Bảo hiểm thân tàu biển

Bảo hiểm thân tàu biển

Đối tượng được bảo hiểm là những tàu biển thuộc Đăng kiểm Việt Nam hay các cấp tương đương của cơ quan đăng kiểm nước ngoài tham gia hoạt động tuyến hàng hải quốc tế.
Bảo hiểm thân tàu thủy nội địa

Bảo hiểm thân tàu thủy nội địa

Đối tượng được bảo hiểm là tàu thủy của Đăng kiểm Việt Nam hay các cấp tàu thủy tương đương của cơ quan đăng kiểm nước ngoài tham gia hoạt động tuyến thủy nội địa.
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự tàu thủy nội địa

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự tàu thủy nội địa

Đối tượng tham gia bảo hiểm là các chủ sở hữu tàu thuyền tham gia hoạt động tuyến thủy nội địa
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu chạy tuyến quốc tế (P&I)

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu chạy tuyến quốc tế (P&I)

Đối tượng tham gia bảo hiểm là các chủ sở hữu tàu biển thuộc cấp tàu của Đăng kiểm Việt Nam hay các cấp tương đương của cơ quan đăng kiểm nước ngoài còn hiệu lực và không thay đổi trong thời gian tham gia bảo hiểm, tham gia hoạt động tuyến hàng hải quốc tế.