Bảo hiểm Doanh nghiệp Bảo hiểm tài sản

Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản

Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản

Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản là hình thức bảo hiểm mọi rủi ro ngoài những rủi ro bị loại trừ được nêu rõ trong Quy tắc bảo hiểm.
Bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt

Bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt

Bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt là hình thức bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt được nêu rõ trong Quy tắc bảo hiểm.
Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là hình thức bảo hiểm cho các rủi ro cháy nổ theo quy định bắt buộc của Nhà nước tại Theo thông tư số 220/2010/TT – BTC ngày 30/12/2010 của Bộ Tài chính quy định về chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.
Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh sau cháy và các rủi ro đặc biệt

Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh sau cháy và các rủi ro đặc biệt

Bảo hiểm cho những mất mát về lợi nhuận gộp do sự giảm sút về doanh thu hoặc gia tăng về chi phí kinh doanh, gây ra do việc gián đoạn hoạt động kinh doanh của người được bảo hiểm do các rủi ro được bảo hiểm ở phần thiệt hại vật chất gây ra.
Bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp

Bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp

Đối tượng được bảo hiểm bao gồm nhà xưởng, công trình kiến trúc, các trang thiết bị, máy móc thiết bị, hàng hoá, vật tư,...