Bảo hiểm Doanh nghiệp Bảo hiểm ô tô

Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe ô tô

ô tả sản phẩm
Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe bảo hiểm cho lái, phụ xe và những người khác được chở trên xe bị thiệt hại về thân thể do tai nạn khi đang trên xe, lên xuống xe trong quá trình xe đang tham gia giao thông.
 
Đối tượng bảo hiểm
Lái xe, phụ xe và những người khác được chở trên xe
 
Phạm vi bảo hiểm
  • Tai nạn đối với người được chở trên xe: Thiệt hại thân thể do tai nạn khi đang ở trên xe, lên xuống xe trong quá trình xe đang tham gia giao thông.
  • Tai nạn đối với lái, phụ xe: Thiệt hại về thân thể do tai nạn liên quan trực tiếp đến việc sử dụng chiếc xe đó.  
Quyền lợi bảo hiểm
Đối với số tiền bảo hiểm bằng hoặc dưới 20 triệu đồng/ người/ vụ
  • Trường hợp Người được bảo hiểm bị tử vong do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm: VBI chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm.
  • Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm.

Đối với số tiền bảo hiểm trên 20 triệu đồng/ người/ vụ
  • Trường hợp Người được bảo hiểm bị tử vong do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm: VBI trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm;
  • Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật vĩnh viễn do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm: VBI chi trả tiền bảo hiểm theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật hiện hành của VBI ;
  • Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật tạm thời do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, VBI chi trả tiền bảo hiểm theo chi phí thực tế hợp lý bao gồm chi phí cấp cứu, chi phí điều trị, chi phí bồi dưỡng trong thời gian điều trị (mỗi ngày 0.1% số tiền bảo hiểm, không quá 180ngày/vụ tai nạn)…  Tổng số tiền chi trả cho các khoản chi phí nêu trên không vượt quá tỷ lệ trả tiền quy định trong Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật hiện hành của VBI .
  • Trường hợp thiệt hại do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, trong vòng một năm kể từ ngày xảy ra tai nạn, Người được bảo hiểm bị chết do hậu quả của tai nạn đó: VBI sẽ trả phần chênh lệch giữa Số tiền bảo hiểm ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm với số tiền bảo hiểm đã trả trước đó;
  • Trường hợp, do hậu quả của tai nạn thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm Người được bảo hiểm bị trầm trọng hơn do bệnh tật hoặc sự tàn tật có sẵn của hoặc điều trị thương tật thân thể không kịp thời và không theo chỉ dẫn của cơ sở y tế thì VBI chỉ trả tiền bảo hiểm như đối với loại thương tật tương tự ở người có sức khỏe bình thường được điều trị một cách hợp lý;
  • Nếu tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm, số người chở trên xe (không bao gồm trẻ em dưới 7 tuổi) lớn hơn số người ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm thì số tiền chi trả bảo hiểm sẽ giảm theo tỷ lệ giữa số người được bảo hiểm và số người chở trên xe.
Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm Giấy yêu cầu bảo hiểm