Bảo hiểm Doanh nghiệp Bảo hiểm kỹ thuật

Bảo hiểm nổ nồi hơi

Mô tả sản phẩm Bảo hiểm nổ nồi hơi là hình thức bảo hiểm vật chất cho thiết bị nồi hơi, bình áp lực,...của các nhà máy, xí nghiệp, công ty sản xuất.
Phạm vi bảo hiểm

VBI sẽ trả tiền bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với:
  • Thiệt hại vật chất (không phải do cháy) của bất kỳ nồi hơi hay bình áp lực nào được bảo hiểm.
  • Trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm đối với Thiệt hại cho tài sản của bên thứ 3 phát sinh từ tổn thất của đối tượng được bảo hiểm.
  • Trách nhiệm theo luật định của Người được bảo hiểm đối với thương tật (dù tử vong hay không) cho bất kỳ người nào, nhưng không phải là người làm thuê hay công nhân hay thành viên trong gia đình của Người được bảo hiểm, gây ra bởi và chỉ do nổ hay sập đổ trong qua trình hoạt động bình thường của bất kỳ nồi hơi hay bình áp lực nào kê khai trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm.
Thời hạn bảo hiểm
12 tháng
 
Đối tượng khách hàng Chủ sở hữu hoặc người sử dụng tài sản.
Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm
  • Danh mục tài sản tham gia bảo hiểm.