Business Property Insurance

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Mô tả sản phẩm

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là hình thức bảo hiểm cho các rủi ro cháy nổ theo quy định bắt buộc của Nhà nước tại Theo thông tư số 220/2010/TT – BTC ngày 30/12/2010 của Bộ Tài chính quy định về chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.
Đối tượng bảo hiểm
  • Nhà cửa, công trình kiến trúc
  • Các trang thiết bị, máy móc thiết bị
  • Hàng hoá, vật tư thuộc các cơ sở nguy hiểm về cháy nổ quy định tại Nghị định số 35/2003/NĐ-CP và khoản 7 điều 1 Nghị định số 46/2012/NĐ-CP
Phạm vi bảo hiểm
Bảo hiểm cho thiệt hại vật chất xảy ra đối với đối tượng bảo hiểm do những rủi ro sau gây ra:
  • Cháy: là phản ứng hóa học có tỏa nhiệt và phát sáng do nổ hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác.
  • Nổ: là phản ứng hoá học gây ra việc giải phóng khí và năng lượng đột ngột với khối lượng lớn đồng thời phát ra âm thanh và ảnh hưởng vật lý đến các vật xung quanh       
Đối tượng khách hàng

Các chủ doanh nghiệp có cơ sở nguy hiểm về cháy nổ quy định tại Nghị định số 35/2003/NĐ-CP và khoản 7 điều 1 Nghị định số 46/2012/NĐ-CP.
Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm
  • Giấy yêu cầu bảo hiểm
  • Danh mục tài sản tham gia bảo hiểm
  • Giấy chứng nhận an toàn PCCC

Important Note

In 10th April 2016, VietinBank hold Golf tournament - VietinBank & Korean Partners at the Royal Golf Club. The golfers play 18 holes on the golf course Manner handicap, with the prize structure: First, Second, Third (under 3 tournament table), the technique and the Hole-in-one.

Helpful Information

  VBI was honoured as Top 100 "Vietnamese Excellent Brands Awards 2015”

  VBI insurance Hold-in-one prize worth 1.5 billion VND