Read more

01:51 17/11/2021

Tài Liệu ĐHCĐ Bất Thường Năm 2021

02:59 27/04/2021

TÀI LIỆU ĐHĐCĐ VBI NĂM 2020

09:15 15/09/2020

VBI xin thông báo các tin tức, tài liệu về đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

09:25 07/05/2020

Read more

05:14 06/10/2021

Thông tin chi tiết về tình hình tài chính của Tổng công ty Bảo hiểm Ngân hàng VietinBank VBI năm 2020.

09:06 29/04/2020

VBI annual report 2018

05:05 19/06/2019

VBI annual report 2018

VBI annual report 2017

03:48 19/06/2019

VBI annual report 2017
Hotline: 19001566